Frps skattepolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde Frps skattepolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde (Foto: Frp)
2. november 2012

Frp er kritiske til pensjonsutspill

Skrevet av 

Hjemvendte pakistanere slipper kildeskatten:

 

Frp aksepterer ikke en nedjustering av uføretrygd og pensjonsytelser for nordmenn i utlandet, slik regjeringen nå utreder.

De liker heller ikke at pakistanere slipper kildeskatten.Arbeidsdepartementet har igangsatt en full gjennomgang av eksportreglene for alle ytelsene i folketrygden, slik vi skrev om i utgaven 1. september. Rapporten ventes ferdig innen utgangen av året.

Fremskrittspartiet sier at de ikke vil akseptere en nedjustering av opparbeidede rettigheter som uføretrygd og pensjonsytelser. De vil tvert i mot fjerne den avkortningen som allerede eksisterer for gifte og samboende pensjonister.

Men også Fremskrittspartiet ser på den stadig økende eksporten av velferdsytelser med bekymring, og ser at det kan være behov for innstramninger. Dette gjelder eksempelvis eksport av kontantstøtte og barnetrygd, og det faktum at innvandrere til Norge gis tilgang til velferdsytelser umiddelbart etter at de har fått jobb, uten krav om opptjeningstid.

Spørsmål ved Pakistan

Frp stilte i fjor høst et spørsmål til finansministeren om hvorfor ikke hjemvendte pakistanere må betale kildeskatt. De etterlyser en reforhandling av skatteavtalen med Pakistan. Vi stilte spørsmål til skattepolitisk talsmann Christian Tybring-Gjedde:

[ annonse ]

- Hva tror du grunnen er for at regjeringen ikke vil reforhandle avtalene når det beviselig fører til forskjellsbehandling?

- Dette spørsmålet må nesten stilles til regjeringen. Vi får kun til svar at de ikke har planer om å reforhandle avtalen med Pakistan, og det kan komme av at pakistanske myndigheter har signalisert at de ikke ønsker reforhandling. Men dette blir bare spekulasjoner. Vi synes imidlertid det er viktig at regjeringen og skattemyndighetene fokuserer på en skikkelig behandling av nordmenn i Thailand og ikke skaper problemer for dem, slik vi har sett ved flere anledninger. Her må man kunne kreve ryddighet.

Vil ta opp saken igjen

- Vil Frp ta opp denne saken ytterligere før valget neste år?

- Jeg tror det er høyst sannsynlig at vi kommer til å stille flere spørsmål til finansministeren rundt dette, særlig hvis det dukker opp ny informasjon. Vi er ikke fornøyd med finansminister Sigbjørn Johnsens svar, handlinger og holdninger i denne saken.

- Hvorfor tror dere avtalene med Pakistan og Thailand er ulike?

- Ulikheten har nok sin opprinnelse i at avtalene er fremforhandlet på forskjellige tidspunkter. Avtalen med Pakistan er fra 1987, mens avtalen med Thailand er fra 2003.

 

Departementet bekrefter

Lovrådgiver Johanne Rian sier at det ikke er mulig å endre praksis.

På regjeringen.no står det at Norge har samme type skatteavtale med både Pakistan og Thailand. Men dette stemmer tydeligvis ikke, for norske pensjonsmottakere i Thailand må dokumentere betalt skatt i Thailand før de får fritak for kildeskatten, mens hjemvendte pakistanske pensjonsmottakere slipper å dokumentere annet enn bosted. Vi stilte noen spørsmål til lovrådgiver Johanne Rian i Finansdepartementet:

- Kan dere bekrefte vår informasjon, at mottakere av norsk pensjon som beviselig bor i Pakistan slipper å betale kildeskatt?

- Dokumentasjonskravene i forbindelse med den norske ligningen er tilpasset de betingelser som gjelder overfor de ulike land. Det medfører at kravene til dokumentasjon vil kunne variere fra land til land. I den grad det foreligger dokumentasjonskrav, er det i hovedsak skatteavtalemessig bosted i oppholdslandet som må dokumenteres, jfr. for eksempel skatteavtalene med Spania og Italia.

Rian fortsetter: - I noen tilfeller krever bestemmelser i en skatteavtale at også andre forhold må dokumenteres, for eksempel at pensjonen er tatt inn i oppholdslandet, at pensjonen er undergitt beskatning i oppholdslandet osv. Typiske eksempler på dette er skatteavtalene med henholdsvis Thailand og Storbritannia.

- Hva er forskjellen på de to skatteavtalene (Thailand og Pakistan) som skaper den ulike praksisen?

- Både skatteavtalen med Thailand og skatteavtalen med Pakistan gir anvisning på at bostedsstaten har beskatningsretten til pensjon utbetalt fra Norge. På grunn av forskjeller i hvordan de to avtalene er utformet, er det tilsvarende forskjeller i kravene til dokumentasjon.

- Har departementet noen planer om å endre praksis mht Pakistan?

- Slik skatteavtalen mellom Norge og Pakistan er utformet, finnes det ingen hjemmel i denne avtalen som gjør det mulig å endre praksis.

- Har departementet noen planer om å starte reforhandlinger av avtalen med Pakistan, slik at også pakistanere kan betale kildeskatt til Norge?

- Finansdepartementet redegjør vanligvis ikke for hvilke planer vi eventuelt måtte ha om reforhandlinger av de norske skatteavtalene.

(Thailands Tidende utgave 9/2012 - 1. november 2012)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge