Tor Oskar Jørgensen ved Baan Sabaijai i That Phanom Tor Oskar Jørgensen ved Baan Sabaijai i That Phanom foto: Dag A. Ekeberg
1. mars 2012

Råd til Sjømannskirkens barneprosjekt

Skrevet av 

Barne og Likestillingsdepartementet har gitt 700.000 kroner til Sjømannskirken for å kartlegge omsorgssvikt blant norske barn i Thailand. I et brev skrevet av nordmenn i Nordøst-Thailand påpekes det flere problemstillinger om dette emnet.

Sjømannsprest Jan Olav Johannesen i Pattaya slo allerede i august 2010 alarm om situasjonen til en del barn med norsk far og thailandsk mor. I en artikkel på NRKs nettsider om prosjektet blir det antydet at det bor 15.000 nordmenn i Thailand. Det er nok et altfor høyt estimat, men uansett er det mange nordmenn som bor mer eller mindre fast i Thailand, og de fleste av disse er menn som bor sammen med thailandske kvinner - og mange har barn sammen. Det er ofte en viss aldersforskjell mellom faren og den thailandske moren, noe som gjør at barna står i fare for å bli farløse i relativt ung alder.

Begrensede rettigheter

Selv om et barn med norsk far har rett på norsk statsborgerskap, har slike barn i Thailand ifølge NAV svært begrensede rettigheter med hensyn til hjelp fra den norske stat.

Et barn som ikke er bosatt i Norge har blant annet ikke rett til barnetrygd. Blir et thailandsk-norsk barn tatt med fra Norge til Thailand bortfaller retten til barnetrygd allerede etter seks måneder, selv om far eller mor skatter til Norge. Barnet har heller ikke samme beskyttelse i Barnevernloven som barn bosatt i Norge. I tillegg gjøres nok situasjonen vanskeligere ved at en del barn er født utenfor formelt ekteskap, og at mødrene i svært begrenset grad kjenner sine rettigheter med hensyn til barnebidrag.

[ annonse ]

Brev til ambassaden

Tor Oskar Jørgensen ved Baan Sabaijai i That Phanom har på vegne av en gruppe nordmenn bosatt i Nordøst-Thailand skrevet et brev til Den norske ambassade i Bangkok i sakens anledning. Her stilles blant annet følgende spørsmål med fakta presentert NRK-artikkelen om prosjektet: Finnes det virkelig 15.000 nordmenn i Thailand? NAV Utland hadde i 2009 registrerte 680 medlemmer i Thailand, mens ambassaden i Bangkok oppgir tallet til 1000.

Sjømannsprest Jan Olav Johannessen sier til NRK at det er mange barn med norsk statsborgerskap som ikke får de godene de har krav på, og for mange haster det. Det er også frykt for at det kan være store mørketall.

Antallet barn med norsk far som har norsk statsborgerskap og er bosatt i Thailand skal i prinsippet norske myndigheter ha full oversikt over. Antallet barn som ikke er registrert hos norske myndigheter og som har krav på statsborgerskap er det derimot ingen oversikt over. De største mørketallene finnes nok blant enslige mødre og mødre som har etablert et nytt forhold med thailandsk mann.

Vanskeligere å reise til Norge

Mye kan tyde på at situasjonen for mange barn har blitt vanskeligere de siste årene. Norske myndigheter har strammet inn reglene for familieinnvandring. Et thailandskfødt barn med rett til norsk statsborgerskap kan innvandre til Norge. Det må deretter i de tilfeller far er bosatt i Thailand eller er død søkes om familiegjenforening med moren. Dette er neppe en reell mulighet for noe barn.

Med kun ca. 700 er frivillige medlemmer i NAV Internasjonalt tyder det på at norske regler har avskåret de fleste av barna og mødrene fra rettigheter til etterlattepensjon og barnepensjon.

Er faren medlem i NAV Internasjonalt kan thailandsk ektefelle også søke medlemskap, forutsatt at hun har vært medlem av i minst tre av de fem siste kalenderårene før søknaden leveres. Med andre ord må ektefellen ha vært bosatt i Norge. Blant mørketallene Sjømannskirken skal lete i, finnes stort sett kvinner uten botid i Norge og som derfor av avskåret fra rettigheter til pensjon.

Rammer kildeskatten barna?

Det har i senere tid vært mye debatt rundt kildeskatt. Innføringen av kildeskatt har neppe forbedret den sosiale situasjonen til barn med fedre som har lav pensjon. Prosjektet Sjømannskirken skal jobbe med vil bli nødt til å se på årsaker til omsorgsvikt.

I brevet til ambassaden spørres det følgende om norske barn som bor i Thailand og går på skole i Thailand: - Hvorfor får ikke familiefar trekke fra utgiftene til skolegang for sine barn på den skatten han betaler til Norge - siden skolegang for norske barn er gratis hvis barnet bor i Norge?

Det spørres også: - Hvis et barn fødes som ‘uønsket’ i Norge kan barnemoren levere en søknad om barnebidrag via offentlige myndigheter som bidragsfogd. Hvordan forholder det seg med barnebidrag til norske barn i Thailand der far ikke betaler barnebidrag til sitt barn? Kan den thailandske mor gjøre det samme? Og vil det tilrettelegges for at thailandske alenemødre skal bli gjort oppmerksom på dette forholdet - eksempelvis med brosjyrer på thai som beskriver rettighetene til disse norske barna?

Har rett på barnebidrag

På NAV Internasjonalts websider opplyses det at barn med en norsk forelder har krav på barnebidrag selv om barnet bor i Thailand. Bidraget fastsettes normalt ved skjønn eller dom fra landet hvor barnet bor. Men forskudd på barnebidrag der far ikke betaler vil ikke bli betalt slik som for barn bosatt i Norge. Er det uklarhet rundt farskap vil norske myndigheter om nødvendig sørge for at dette avklares.

Den norske ambassaden i Bangkok publiserte for noen år siden bros
jyren Thai-norske barn. Der ble det redegjort for flere av de rettigheter disse barna har. Men det står ikke noe om verken barnebidrag eller avklaring av farskap.

Må ikke stigmatisere familier

Brevet påpeker også viktigheten av å ta hensyn til at ‘norske’ barn lever i en tokulturell virkelighet, og at Sjømannskirken derfor bør søke samarbeid med de norske foreningene i Thailand hvor det finnes kompetanse med hensyn til thailandsk kultur og religion. Det blir også rettet en henstilling til sjømannspresten hvor han bes om å sørge for at thainorske fami
lier ikke stigmatiseres som familier som utøver omsorgssvikt for sine barn, slik artikkelen på NRK kunne tolkes hen.

(Thailands Tidende utgave 3/2012 - 1. mars 2012) 


[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge