2. november 2011

Usikkerhet om beskatning av nordmenn

Skrevet av 
Revenue Department: - Opp til provinsene

Revenue Department i Thailand kan ikke overfor oss bekrefte at nordmenn nå vil få henvendelse om innbetaling av skatt. Det avhenger nemlig av hva slags vurdering som gjøres på de lokale skattekontorene.

AV: DAG A. EKEBERG

Yarika Ruangsiri er byråkraten fra Revenue Department i Bangkok som har vært mest i kontakt med norske myndigheter og norske foreninger i Thailand. Hun holdt også foredrag på et skattemøte på Jomtien 6. november, som ble arrangert av Revenue Department etter invitasjon fra foreningen Emigrant1. Vi stilte henne følgende spørsmål noen dager etter møtet:
- Kan vi nå be våre lesere om å forberede seg på å få brev fra Revenue Department om betaling av skatt?
- Jeg beklager, men jeg vet ikke svaret på ditt spørsmål. Vi mottar noe informasjon fra de norske myndighetene, og når vi mottar dette vil det bli sendt videre til de respektive regionale skattekontorene her slik at de kan foreta en vurdering.
- Thailand har aldri, så langt vi kjenner til, pleid å skatte utenlandske pensjonister som bor her. Planlegger dere nå å begynne å skatte alle nordmenn som bor her, eventuelt kun de som tar kontakt med dere?
- Din informasjon er ikke korrekt. Alle pensjonister som bor her, både thaier og utlendinger, er skattepliktige hvis de har pensjon som overstiger minstebeløpet i loven. Hvorvidt vi beskatter utlendinger kommer an på om vi har skatteavtale med det angjeldende land, og i så fall hva denne avtalen spesifiserer. I skatteavtalen med Norge har Thailand rett til å beskatte pensjonister som bor her. Det vil gjelde alle, ikke bare de som tar kontakt med Revenue Department.

- Norge er annerledes
Ruangsiri sier at det er tre typer skatteavtaler som gjelder utlendinger i Thailand: 1. Kun Thailand har lov å skatte. 2. Kun hjemlandet har lov å skatte, og 3. Begge land har lov å skatte, hvor det da blir Thailand som sørger for at den totale skatten ikke overstiger skattenivået her. Norges avtale er altså i kategori 1. Sverige, Danmark og Finland er ifølge Ruangsiri i kategori 2 når det gjelder offentlige pensjoner og kategori 3 for private pensjoner (Finlands avtale med private pensjoner kan også havne i kategori 1 i visse tilfeller). Tyskland har ifølge Ruangsiri en avtale i kategori 2.
Ruangsiri vektlegger at dette er en forenklet oversikt, og at folk selv bør sette seg inn i skatteavtalene.
Ifølge NorAlliansen (se neste side) har Tyskland i praksis valgt å ikke beskatte pensjonister utenlands. Men etter det vi kan lese blir i hvertfall tyske pensjonister i Danmark nå kontaktet angående beskatning.
Britiske pensjoner blir beskattet i Storbritannia, og basert på mange uttalelser på ulike webfora virker det i praksis ikke mulig å få fritak.


Finansdepartementet: - Vi sender lister

Finansdepartementet er fortvilet over det de ser som ukorrekte påstander i skattedebatten.

Vi henvendte oss til Finansdepartementet og fikk svar samt en lengre utredelse fra ekspedisjonssjef Stig Sollund. Brevet var også undertegnet av lovrådgiver Johanne Rian (se neste innlegg for den fulle versjonen). Der kommer de blant annet med følgende uttalelse: - Det er svært uheldig at noen sprer villedende opplysninger om hva som faktisk gjelder. Dessverre har thailandspensjonistenes skattemessige situasjon de siste årene vært sterkt preget av en mengde ukorrekte påstander fra ulikt hold.
Vi spurte Sollund:
- Har dere sendt lister over norske pensjonsmottakere som er registrert bosatt i Thailand til Revenue Department?

- (...) Helt rutinemessig sendes det inntektsopplysninger fra Norge til Thailand hvert år. I tillegg sendes det spontant enkeltopplysninger som det må antas at thailandske skattemyndigheter har en skattemessig interesse i å vite om, for eksempel at en norsk skattyter har fått godkjent skattemessig bosted i Thailand etter skatteavtalen eller at en norsk skattyter ikke lenger er bosatt i Norge etter norsk intern rett, dvs. vedkommende er emigrert.
Sollund sier at det er Skattedirektoratet og Skatt Vest som har ansvaret for slik utsendelse.
- Kan dere si noe om hva slags rutiner som blir satt opp mellom dere og Revenue Department for å samordne skatteinnkreving?
- I møtet (…) i november i fjor diskuterte vi utvekslingen av opplysninger mer i detalj. Blant annet ble vi enige om hvilken type opplysninger (…), tidsrammer for oversendelse osv.
Sollund sier at mange av Norges skatteavtaler inneholder bestemmelser om at landene kan bistå hverandre med rettslig innkreving av skatt, men det er ikke tilfellet her.
Sollund presiserer også at det fortsatt er samme regler som gjelder for dokumentasjon for fritak fra kildeskatten, nemlig bostedsbevis og kvittering for faktisk beløp innbetalt i skatt. Dette er det redegjort for på skatteetatens websider. Han sier også:
- Vi noterer at Jakup Skamsar (NorAlliansen) mener at det holder å levere en ‘Statement of Acknowledgement of Foreign Income’. Dette er positivt galt. Norske skattemyndigheter har i flere år gått ut med informasjon om at dette dokumentet ikke vil bli akseptert dersom en pensjonist ønsker skattefritak i Norge.


- Enkelt å skatte i Chonburi

Formann i foreningen Khon Norway, Kjetil Martinsen, sier at det er enkelt å få betalt skatten, i hvert fall for de som bor i Pattaya og skattemessig sokner til byen Chonburi. Han selv har kommet ned på ca. 10 prosent skatt mot tidligere 15 prosent kildeskatt.
Martinsen kjenner til to tilfeller av uføretrygdede nordmenn som flyttet hit før 4-årsregelen ble innført i 2004. Disse to fikk i fjor innkallelse til Revenue Department for å betale skatt, etter at informasjon tydeligvis var sendt ut fra skatteetaten i Norge. Den ene personen ble stilt overfor et krav på 1,6 millioner baht i skatt for en treårsperiode, men fikk forhandlet summen ned i en halv million.
Oskar Jørgensen var blant de første som tok tak i skatteproblematikken etter at kildeskatten ble innført. Han var tidligere formann i Khon Norway, og hadde møte både med norske og thailandske skattemyndigheter. Jørgensen påpeker at Malaysia trekker til seg pensjonister nå. De tar ikke betalt skatt, og lar også utlendinger få eie hus og land.
I foreningen APTRT er det ingen som har fått noen skattehenvendelse, opplyser formann Børge Rolfsen.


Korrespondansen:

Thailands Tidende har fått innblikk i korrespondansen mellom Finansdepartementet (FIN) og Revenue Department (RD) i Thailand. Blant annet gjelder det møtet som ble avholdt mellom de to parter i Bangkok 15. november 2010 samt rettledningen til norske pensjonister som er lagt ut på RDs websider.
RD sier seg etter møtet (i møtereferatet) enig i FINs tolkning av skatteavtalen med kun en bemerkning. Den går på at i Thailand kan man kreve skatt kun to år tilbake i tid hvis det viser seg at det har vært mangler ved selvangivelsen. Hvis man derimot har latt være å levere selvangivelse, så kan man gå skjønnsmessig lengre tilbake i tid enn to år, og det er jo tilfelle for mange nordmenn.
Når det gjelder diskusjonen rundt dokumentet som er lagt ut på RDs sider angående skatt for nordmenn, så går det frem av RDs brev til FIN at dette er i direkte respons til foreningen Khon Norways henvendelse: ‘I have drafted a document which I will propose to the Revenue Department to publish on our website to give information to Khon Norway about their tax liability’, skriver Yarika Ruangsiri til FIN.


NorAlliansen: - Tolker avtalen feil

Jakup Skamsar har tidligere jobbet på Oslo Likningskontor/Skatt Øst. Nå er han formann i interesseforeningen NorAlliansen, og han er klar i sin tale om norske byråkraters tolkning av skatteavtalen med Thailand.

- Norske byråkrater tolker skatteavtalen feil. Det er fastslått av Høyesterett i den såkalte Sølvikdommen i 2008. I tillegg har vi den såkalte Stolt-Nielsendommen fra 2009, som slår fast at skatteetaten i Norge ikke har hjemmel for å kreve innsendt selvangivelse fra bostedslandet. Skamsar fortsetter:
- EU-kommisjonen gransker nå dobbeltbeskatning. Ifølge høyesterettsdommene har ikke Norge noen rett til å gjøre det de nå gjør både mot Thailand og norske pensjonister her. Så lenge nordmenn kan bevise at de bor i Thailand mer enn 183 dager i året, er det opp til Thailand hvordan de vil beskatte nordmenn, enten indirekte eller direkte. Thailand har i hvert fall til nå valgt å ikke trekke skatt direkte av pensjonister. Norge har ikke noen rett til å bry seg med dette og kreve kvittering for innbetalt skatt av norske pensjonister her.
- Vi forsøker via et advokatfirma å komme i kontakt med de politiske myndighetene i Thailand. Nå er det viktig at Thailand kjenner sin besøkelsestid. Hvis de blir fristet til å begynne å beskatte pensjonister så vil mange velge andre land, som for eksempel Portugal og Kypros.

En million pensjonister
Skamsar bor selv på Kypros, og sier at myndighetene der bevisst har lagt forholdene til rette for å trekke til seg pensjonister. Han viser til undersøkelser som sier at over en million skandinaver planlegger å flytte til varmere strøk når de blir pensjonister, så det er et enormt marked man snakker om.
Skamsar påpeker at han ikke er imot skatt generelt sett: - Kildeskatten og 4-årsregelen er positivt, det hindrer at folk flykter unna skatt. Men når Norge først har en skatteavtale med et land, så må de forholde seg til denne. De to land har blitt enige om at nordmenn som bor i Thailand skal skatte her, og da kan ikke Norge gå tilbake på dette.

Uttalelse fra Bjørn Haug
For øvrig viser Skamsar til et foredrag som tidligere regjeringsadvokat Bjørn Haug holdt i en fransk pensjonistforening 13. mars 2009, hvor han blant annet sa: ‘Norske myndigheter har i noen sammenhenger krevd dokumentasjon for at man faktisk blir beskattet i utlandet, ikke bare at man skattemessig klassifiseres som bosatt i utlandet. Her går norske myndigheter, etter mitt skjønn, lenger enn de har lovmessig grunnlag for.’


Satser for skatt og fradrag:

Thailand har progressiv skatt, slik at ved lave pensjoner vil man havne under den norske kildeskatten på 15 prosent. Gjennomsnittlig pensjon for nordmenn i Thailand er ifølge NAV Pensjon 190.000 kroner. Avhengig av hva slags fradrag du har vil du da havne på en skatt på rundt 10 prosent. Skattesatsene er som følger:
* 10% på beløp mellom 150.000 og 500.000 baht.
* 20% på alt mellom 500.000 og 1.000.000 baht.
* 30% på alt mellom 1.000.000 og 4.000.000 baht.
* 37% på det overskytende.

De viktigste fradragene er (THB):
- Minstefradrag (60.000).
- Personlig fradrag (30.000).
- Ektefellefradrag (30.000).
- Barnefradrag (15.000 kan trekkes for hvert barn, maks 3 barn).
- Foreldre/svigerforeldre (30.000 pr forelder, de må være over 60 år).
- Livsforsikring (inntil 100.000 pr ektefelle).
- Renter på boliglån (inntil 100.000).
- Gaver til veldedige formål (inntil 10% av netto inntekt etter fradrag).

Thailands Tidende utgave 9/2011
[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge